Đáp án đề thi đại học năm 2013. Dap an de thi khoi A,A1,B,C,D 2013

Đáp án đề thi Đại học

Liệt kê Đáp án đề thi Đại học các năm một cách đầy đủ, chính xác nhất của bộ GDĐT

Đáp án đề thi Đại học

Môn Lý
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 318 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 318 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 426 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 426 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 528 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 528 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 681 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 681 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 794 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 794 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 859 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A năm 2013 mã đề 859 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 318 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 318 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 426 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 426 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 528 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 528 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 681 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 681 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 794 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 794 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 859 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Lý khối A1 năm 2013 mã đề 859 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A1 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Vật lý khối A1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Toán
Đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Toán khối A1 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Toán khối A1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Toán khối B năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Toán khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối A năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối B năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Toán khối A1 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối A1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Toán khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Văn
Đề thi đại học môn Văn khối C năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Văn khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Văn khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Văn khối C năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Văn khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Sử
Đề thi đại học môn Sử khối C năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sử khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Sử khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Địa
Đề thi đại học môn Địa khối C năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Địa khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Địa khối C năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Địa khối C năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Hóa
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 193 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 193 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 286 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 286 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 374 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 374 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 463 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 463 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 531 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 531 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 617 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 mã đề 671 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 279 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 279 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 362 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 362 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 537 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 537 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 695 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 695 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 753 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 753 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 864 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 mã đề 864 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Hóa khối A năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối A năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn Hóa khối B năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Hóa khối B năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Tiếng Anh
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 248 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 248 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 475 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 475 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 526 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 526 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 693 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 693 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 729 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 729 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 951 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 mã đề 951 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 359 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 359 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 491 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 491 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 572 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 572 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 637 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 637 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 815 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 815 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 962 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Anh khối D năm 2013 mã đề 962 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối A1 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối D năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Anh khối D năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Môn Sinh
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 196 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 196 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 371 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 371 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 527 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 527 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 638 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 638 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 749 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 749 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 958 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 mã đề 958 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn Sinh khối B năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Tiếng Nga
Đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nga khối D2 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D2 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Nga khối D2 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Tiếng Pháp
Đề thi đại học môn tiếng Pháp khối D3 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Pháp khối D3 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D3 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Pháp khối D3 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Tiếng Trung
Đề thi đại học môn tiếng Trung khối D4 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Trung khối D4 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D4 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Trung khối D4 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)
Tiếng Đức
Đề thi đại học môn tiếng Đức khối D5 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Đức khối D5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Tiếng Nhật
Đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D6 năm 2013 (Đại học) Đáp án đề thi đại học môn tiếng Nhật khối D6 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Đại học)
Đề thi cao đẳng môn tiếng Nhật khối D6 năm 2013 (Cao đẳng) Đáp án đề thi cao đẳng môn tiếng Nhật khối D6 năm 2013 của Bộ GD&ĐT (Cao đẳng)

quang cao diem thi 2

ĐÁP ÁN ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2013 sẽ có nhanh nhất trên Tuyensinh247.com Đáp án đề thi đại học năm 2013 Khối A: Toán, LÝ, Hóa cập nhật ngày 4,5/2013
Đáp án đề thi đại học năm 2013 Khối A1: Toán, LÝ, ANH cập nhật ngày 4,5/2013
Đáp án đề thi đại học năm 2013 Khối B: TOÁN, HÓA, SINH cập nhật ngày 4,5/2013
Đáp án đề thi đại học năm 2013 Khối C: VĂN, SỬ, ĐỊA cập nhật ngày 9,10/7/2013
Đáp án đề thi đại học năm 2013 Khối D: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ(ANH, NGA, PHÁP, ĐỨC, TRUNG , NHẬT) cập nhật ngày 9,10/7/2013.

Đặt câu hỏi