Tìm nguyện vọng 2 trường Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2013 - 14 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2014
Mã trường: DKQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 13 Chỉ tiêu ĐH : 1050
2 D340120 Kinh doanh quốc tế A, A1,D1 13 Chỉ tiêu ĐH : 1050
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 13 Chỉ tiêu ĐH : 1050
4 D340301 Kế toán A, A1,D1 13 Chỉ tiêu ĐH : 1050
5 D340302 Kiểm toán A, A1,D1 13 Chỉ tiêu ĐH : 1050
6 C340101 Quản trị kinh doanh A, A1,D1 10 Chỉ tiêu CĐ : 204
7 C340201 Tài chính - Ngân hàng A, A1,D1 10 Chỉ tiêu CĐ : 204
8 C340301 Kế toán A, A1,D1 10 Chỉ tiêu CĐ : 204
9 C340405 Hệ thống thông tin quản lí A, A1,D1 10 Chỉ tiêu CĐ : 204

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại học Tài Chính Kế Toán khối A tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi