Tìm nguyện vọng 2 trường Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2013 - 14 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2014

Điểm NV2 Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2013
Mã trường: DKQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13 Tổng chỉ tiêu xét tuyển 3 ngành hệ Đại học là 900. Tổng chỉ tiêu xét tuyển 4 ngành hệ Cao Đẳng là 450
2 D340201 Tài chính-Ngân hàng A,A1 13
3 D340301 Kê toán A,A1 13
4 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 10 Xét từ Điểm thi Đại học
5 C340101 Quản trị kinh doanh A,A1,D1 13 Xét từ Điểm thi Cao đẳng
6 C340201 Tài chính-Ngân hàng A,A1,D1 10 Xét từ Điểm thi Đại học
7 C340201 Tài chính-Ngân hàng A,A1,D1 13 Xét từ Điểm thi Cao đẳng
8 C340301 Kê toán A,A1,D1 10 Xét từ Điểm thi Đại học
9 C340301 Kê toán A,A1,D1 13 Xét từ Điểm thi Cao đẳng
10 C340405 Hệ thông thông tin quản lý A,A1,D1 10 Xét từ Điểm thi Đại học
11 C340405 Hệ thông thông tin quản lý A,A1,D1 13 Xét từ Điểm thi Cao đẳng

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2013 thấp hơn tổng điểm thi 2013 của bạn

quang cao diem thi 2

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại học Tài Chính Kế Toán khối A tổng điểm 14. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Đặt câu hỏi