Tìm nguyện vọng 2 trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng năm 2013 - 14.5 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng năm 2014
Mã trường: QPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 C340301 Kế toán A,A1, D1,2,3,4 10 Chỉ tiêu nguyện vọng 2 là 700
2 C340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1, D1,2,3,4 10 Chỉ tiêu nguyện vọng 2 là 700
3 C480201 Công nghệ Thông tin A,A1 10 Chỉ tiêu nguyện vọng 2 là 700
4 C510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử A,A1 10 Chỉ tiêu nguyện vọng 2 là 700
5 C510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A,A1 10 Chỉ tiêu nguyện vọng 2 là 700

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Cao Đẳng Công Nghiệp Quốc Phòng khối A tổng điểm 14.5. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi