Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2013 - 16 điểm

Kết quả điểm NV2 năm 2018

Điểm NV2 Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) năm 2014
Mã trường: DLX
STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm NV2 Ghi chú
1 D340101 Quản trị Kinh doanh A,A1,D1 14
2 D340404 Quản trị Nhân lực A,A1,D1 14
3 D340301 Kế toán A,A1,D1 14
4 D340202 Bảo hiểm A,A1,D1 14
5 D760101 Công tác Xã hội A,A1,D1 14 Tổng chỉ tiêu 4 khối A,A1,C,D1 là 96

Tìm nguyện vọng 2, 3 đại học cao đẳng năm 2013

Liệt kê danh sách các trường đã có điểm Nguyện vọng 2, Nguyện vọng 3 năm 2014 thấp hơn tổng điểm thi 2014 của bạn

Tìm nguyện vọng 2 trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội ) khối A tổng điểm 16. Tư vấn chọn trường theo điểm tuyển sinh của thí sinh năm 2013

Trường cao đẳng Quốc tế BTEC
Đặt câu hỏi