Thủ khoa trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2014

Xem danh sách thủ khoa của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân chi tiết phía dưới

Có thể bạn quan tâm: Điểm thi Đại Học Kinh Tế Quốc DânĐiểm chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và các thông tin khác của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Danh sách thủ khoa Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2014

Top 10 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất trường

Mã trường: KHA
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Khối Tổng điểm
1 4766 Mai Hồng Nhung 21/12/1996 A 27.75
2 178 Vũ Thị Quỳnh Anh 06/04/1996 A 27.75
3 6850 Vũ Thành Trung 08/02/1996 A 27.75
4 7594 TrÇn Xu©n ChiÕn 16/01/1996 A 27.5
5 6108 Hoàng Thị Hoài Thu 13/08/1996 A 27.25
6 2265 Nguyễn Thị Hoa 16/09/1996 A 27.25
7 5318 Phạm Thị Như Quỳnh 21/06/1996 A 27.25
8 4788 Vũ Hồng Nhung 18/04/1996 A 27.25
9 1337 Nguyễn Bá Đô 02/07/1996 A 27.25
10 2579 Nguyễn Quang Huy 26/05/1996 A 27
11 11601 NguyÔn ThÞ Hång Nhung 19/02/1996 A1 27
12 12582 NguyÔn ThÞ ViÖt Hµ 15/09/1996 A1 27
13 11952 NguyÔn Minh Th¾ng 30/04/1995 A1 26.75
14 10429 NguyÔn ¸nh D­¬ng 05/08/1996 A1 26.75
15 10061 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng Anh 24/01/1996 A1 26.5
16 12558 TrÇn ViÖt Anh 16/06/1996 A1 26.5
17 11716 §Æng H÷u Ph­íc 25/10/1996 A1 26.25
18 10088 TrÞnh Nam Anh 19/12/1996 A1 26
19 11808 NguyÔn Tïng S¬n 22/11/1996 A1 25.75
20 11187 §ç Thuú Linh 31/08/1996 A1 25.75
21 4370 Lª ThÞ Thuú Linh 21/11/1996 D1 26.75
22 3051 NguyÔn Hång S¬n 03/04/1996 D1 26.5
23 4319 NguyÔn N÷ Quúnh Giang 03/11/1996 D1 26
24 2655 Lª ThÞ NguyÖt 30/10/1996 D1 25.75
25 2725 Vâ Hång Nhung 27/11/1996 D1 25.75
26 4525 NguyÔn Thanh Tó 28/06/1996 D1 25.75
27 4498 Hå ThÞ Thuû Tiªn 15/06/1996 D1 25.5
28 3781 Ng« Quang TuÊn 18/08/1996 D1 25.25
29 577 Cao ThÞ Kim Chi 24/12/1996 D1 25.25
30 1571 Ph¹m Quang H­ng 28/10/1996 D1 25.25

Thống kê nhanh: Thủ khoa năm 2014

Bấm để xem: Thủ khoa năm 2014
338 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2018

Danh sách thủ khoa Đại Học Kinh Tế Quốc Dân năm 2014. Top 100 thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014 trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!