Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

Thông tin tuyển sinh năm 2013

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 360

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an Nhân dân năm 2013 cụ thể như sau:

Tên trường/ Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

đào tạo

Khối thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT-HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

     

360

Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

ĐT: 0241.3969011

       

Thí sinh phía Bắc

HCB

     

Thí sinh phía Nam

HCN

     

Các ngành đào tạo đại học:

       

Công nghệ thông tin

 

D480201

A, A1

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

A, A1

 

 

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

- Thí sinh phải qua sơ tuyển tại Công an tỉnh, TP trực thuộc Trung ương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc

- Trong tổng 360 chỉ tiêu có 60 chỉ tiêu đào tạo đại học liên kết với Học viện Hậu cần- Bộ Quốc phòng (học tại trường).