Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM - CEP

Xem thông tin khác của trường Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM

Đề án tuyển sinh đang được cập nhật, quý bạn vui lòng chờ tải sau.

Mã tuyển sinh: CEP

Địa chỉ: 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM. 

Điện thoại: (08) 38.322.825

Website: www.kthcm.edu.vn

I. THÔNG TIN CHUNG

Vùng tuyển sinh: Trong cả nước. Hình thức đào tạo: Chinh quy

TT

Ngành học

Tổ họp các môn xét tuyển

Chi tiêu xét tuyên dự kiến

Trình độ Cao đẳng

1.500

1

Kế toán

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật li, Tiêng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

400

2

Kinh doanh thương mại

200

3

Logistic

100

4

Quăn bị Kinh doanh

Toán, Vật lí, Hỏa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ vãn, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa li

400

5

Hướng dẫn du lịch

100

6

Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

7

Công tác xã hội

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Văn, Tiéng Anh, Giáo dục Công dân Văn, Toán, Giáo dục Công dân

100

Trình độ Trung cấp

400

7

Ke toán doanh nghiệp

Xét tuyển điểm hai môn Toán, Ngữ

100

 

TT

Ngành học

Tổ hợp các mốn xét tuyển

Chỉ tiêu xét tuyển dự kiến

8

Ke toán hành chính sự nghiệp

vãn

50

9

Kinh doanh xuất nhập khẩu

 

50

10

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

 

50

11

Quản lỷ doanh nghiệp

 

50

12

Hưóng dẫn du lịch

 

50

13

Logistic

 

50

Quy ước:

-   A00: Toán, Vật li, Hóa học

-   A01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-   C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

-   D66: Văn, Tiếng Anh, Giáo dục Công dân

-   C14: Văn, Toán, Giáo dục Công dân

Nhà trường dự kiến chi tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao dẳng năm 2018 như trên, kết thúc dợt xét tuyền mả vẫn chưa đạt đủ chi tiêu theo ngành nghề, Nhà trường sẽ linh hoạt điều chinh chi tiêu giữa hai trình dộ trong cùng ngành, nghề đào tạo của ttường và xem xét tiến hành xét tuyển bổ sung.

1.1. Trình độ Trung cấp

1.1.1. Đối tượng tuyền sinh

Học sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương trờ lên;

Học sinh dã tốt nghiệp THCS, đã hoàn thành các môn văn hóa của chưong bình lớp 12 và chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

1.1.2. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường xét tuyền ưình độ Trung cấp dựa trên điểm tốt nghiệp hai môn Toán, Ngữ văn dối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; hoặc kết quả học tập

Trung học phổ thông lớp 12 hoặc turomg dương đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

1.1.3. Thời gian dào tạo

Thời gian đào tạo 2 năm.

1.1.4. Nguyên tác xét tuyển

Xác định điểm trúng tuyển theo diêm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chi tiêu tuyển sinh mỗi ngành của Trường.Trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm bằng nhau, sẽ xét chọn thí sinh có điểm môn Toán từ cao xuống thấp.

1.1.5. Mức học phí

-   Học phí trình độ Trung cấp năm học 2018-2019: 570.000 đồng/ tháng

-   Sinh viên dóng bảo hiểm y tế (bắt buộc): Mức thu theo thông báo của Cơ quan bảo hiềm xã hội. Nêu sinh viên đã có thẻ BHYT còn thời hạn, nộp bản sao thẻ BHYT.

1.2. Trình độ Cao đẳng

1.2.1. Đổi tượng tuyển sinh

Học sinh dã tốt nghiệp THPT và tương đương trờ lên;

1.2.2. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường xét tuyển trinh độ Cao dẳng với 2 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyền dựa trên két quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018;

- Phương thức 2: Xét tuyền dựa vào kết quả học tập Trung học phổ thông lóp 12

hoặc tương đương.

Nhà trường sẽ xác định chỉ tiêu trình độ Cao đẳng cho từng phương thức xét tuyển dựa trên số lượng hồ sơ xét tuyển cùa từng đợt xét tuyển.

1.2.3. Thời gian dào tạo

Thời gian đào tạo từ 2,5 năm đến 3 năm.

1.2.4.  Nguyên tác xét tuyển

- Xét theo tổ hợp môn xét tuyển, điểm chuẩn theo ngành. Thí sinh dược phân bồ vào ngành theo nguyện vọng đăng kỷ xét tuyển và chì tiêu đào tạo từng ngành. Xét tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau.

- Xác định điểm trúng tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuổng thấp cho đến hết chi tiêu tuyển sinh mỗi ngành cùa Nhà tnròng.

- Trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm bằng nhau, ngành Tiếng Anh sẽ xét chọn thí sinh có diễm môn Tiếng Anh từ cao xuống thấp; các ngành Ke toán, Kỉnh doanh thưong mại, Logistic sẽ xét chọn thí sinh có điểm môn Toán từ cao xuống thấp; các ngành Quản trị kinh doanh vả Hướng dẫn viên du lịch sẽ xét chọn thí sinh có điểm môn Toán từ cao xuống thấp đối với các tổ hợp A00, A01, D01 và điểm môn Vãn từ cao xuống thấp đôi với tổ hợp C00; ngành Công tác xã hội sẽ xét chọn thí sinh có điểm môn Ngữ Văn từ cao xuống thấp.

- Sau khi trúng tuyển, những thí sinh có yêu cầu chuyển từ các ngành khác vào ngành Công tác xã hội mà có cùng tổ hợp xét tuyển và mức điểm cao hơn mức điểm trúng tuyển của ngành Công tác xã hội cùng đạt xét tuyển sẽ được Nhà trường xem xét chuyển ngành.

1.2.5. Mức học phí

- Học phí trình độ Cao dẳng năm học 2018-2019: 225.000 đồng/ tin chi

- Sinh viên dóng bảo hiểm y tế (bát buộc): Mức thu theo thông báo của Ca quan bảo hiểm xã hội. Neu sinh viên dã có thê BHYT còn thời hạn, nộp bản sao thẻ BHYT.

II. THỜI GIAN XÉT TUYỂN Dự KIẾN

2.1. Thời gian tuyển sinh dự kiến trình độ Trung cấp

Đợt 1:02/05 - 28/07/2018

Đợt 2: 06/08 -20/08/2018

Đợt 3: 27/08-29/09/2018

2.2. Thời gian tuyền sinh dự kiến trình độ Cao đẳng

Đợt 1:02/05-01/07/2018

Đợt 2: 09/07-28/07/2018

Đợt 3: 08/08-20/08/2018

Nhà trường dự kiến thời gian tuyển sinh trinh dộ trung cấp, cao đẳng năm 2018 như trên, kết thúc đợt xét tuyền mà vẫn chưa dạt dủ chi tiêu, Nhà trường sẽ xem xét tiến hành xét tuyển bổ sung. Nêu một hay nhiều ngành, nghề tuyển sinh đủ chi tiêu Nhà trường có quyền ngưng nhận hồ sơ tuyển sinh ngành, nghề đó trước thời hạn;

Nếu còn chi tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và các phương tiện thông tin dại chúng khác về diều kiện xét tuyển, thài gian nhận hò sơ dăng ký xét tuyển, chi tiêu cần tuyển, ngành vả khối xét tuyển, mức điểm nhận hồ sa dăng kỷ xét tuyển, thời gian công bố kết quà xét tuyển,...

Nhà trường có quyền hủy kết quả tuyển sinh nếu thí sinh khai thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến kết quà tuyển sinh hoặc không bồ sung dầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

3.1. Đăng ký xét tuyển

3.1.1. Trình độ Trung cấp

Mỗi thí sinh được dăng ký một hoặc nhiều ngành thông qua phiếu đăng ký xét tuyển.

3.1.2 Trình Độ Cao đẳng

Căn cứ vào các đợt tuyển sinh của trường, thí sinh đăng kỷ dự tuýền vào ngành nghề học, bậc học của trường phù hợp với nguyên vọng, khả năng và diều kiện cùa thí sinh.Mỗi thí sinh dược dăng ký 2 nguyện vọng vào 2 ngành khác nhau của trường cho mỗi phương thức xét tuyển.

3.2. Hình thức xét tuyển

Thí sinh dăng ký dự tuyển bằng 1 trong 2 hinh thức sau:

- Đăng ký trực tuyến trên trang thông tin diện tử của Nhà trường: www.kthcm.edu.vn

- Đăng ký trực tiếp tại trường hoặc thí sinh dược sử dụng các phòng máy tính nổi mạng internet của trường để thực hiện việc dăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến.

-Đăng ký qua bưu diện theo hình thức thư bảo đảm chuyển phát nhanh (giữ kỹ biên nhận để xuất trình khi trường yêu cầu) cho trường theo địa chi:

Phòng Đào tạo, Trường Cao dẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh,

Địa chỉ: số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: (08) 38 322 825.

3.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Bản sao công chứng Học bạ THPT hoặc tương dương (đối với các thí sinh xét tuyển bàng kết quả học tập lớp 12)

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 (đối với các thí sinh xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia)

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu cỏ ưu liên).

- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời dối với trình dộ Cao đẳng.

- Lệ phú xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ.

- Một (01) bi thư dán tem, ghi rõ thông tin người nhận.

Riêng dổi với hình thức dăng ký trực tuyến, thi sinh không cần làm hồ sa dăng ký xét tuyển.

Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển và lập hồ sơ gửi ca quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đổi với những thi sinh vi phạm một trong các lỗi sau dây:

- Giả mạo hổ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích;

- Sử dụng văn bằng, chứng chi không hợp pháp;

- Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

IV. PHƯƠNG THỨC NỘP LỆ PHÍ TUYỂN SINH

Lệ phí xét tuyển: 30.000 Đồng/hồ sơ.

- Thí sinh nộp tiền mặt trực tiếp tại:

Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao dẩng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chi: số 33 Vĩnh viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM

- Thí sinh chuyên tiên qua Bưu điện theo địa chì trên. Thí sinh ghi rõ thông tin trên phiếu gửi:

Họ tên, ngày tháng năm sinh;

Số CMND;

Địa chi, điện thoại liên hệ của thí sinh;

Số tiền lệ phí đăng ký dự tuyển.

- Thí sinh nộp tiền vào tài khoản ngân hàng Viettin Bank của Trường vói thông

tin:

Lưu ý:Thí sinh ghi đúng và đầy đủ nội dung nộp tiền như bên dưới.

Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh SỔ tải khoản: 114 000 160 294

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh 10,

Thành phổ Hồ Chí Minh

Nội dung nộp tiền: LPDT2018_SỐ CMND_Họ tên thí sinh_Ngày sinh_Điện thoại.

(Ví dụ: LPDT2018_123456789_Nguyễn Văn Đậu_14031988_0909123456)

Thí sinh phải xuất trình biên lai nộp tiền lệ phi xét tuyển khi làm thủ tục nhập học, náu không, thí sinh phải nộp lại lệ phi xét tuyển cho Nhà trưởng.

V. THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN

5.1. Trình độ Trung cấp

- Dự kiến kết quả trúng tuyển đợt 1 công bố trước ngày 04/08/2018 trên trang thông tin điện tử của trường http://www.kthcm.edu.vn.

- Dự kiến kết quả trúng tuyền đợt 2 công bô trước ngày 27/08/2018 trên bang thông tin điện tủ cùa trường http://www.kthcm.edu.vn.

- Dự kiến kết quả trúng tuyển đợt 3 công bố trước ngày 08/09/2018 trên trang thông tin điện tử của trường http://www.kthcm.edu.vn.

5.2. Trình độ Cao đẳng

- Dự kiến kết quả trúng tuyển đợt 1 công bố trước ngày 09/07/2018 trên trang thông tin điện tử của trưởng httn://www.kthcm.edu.vn.

- Dự kiến kết quả trúng tuyển đợt 2 công bố trước ngày 08/08/2018 trên trang thông tin điện từ của trường http://www.kthcm.edu.vn.

- Dự kiến kết quà trúng tuyển đợt 3 công bố trước ngày 28/08/2018 trên trang thông tin điện tử của ưường http://www.kthcm.edu.vn.

- Mọi thông tin chi tiết thí sinh tiên hệ:

- Phòng Đào tạo, trường Cao đẳng Kinh tế thành phổ Hồ Chi Minh Số 33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 08 88330108 - 0888330608

- Website: www.kthcm.edu.vn

- Facebook tu vấn tuyển sinh: www.facebook.com/klhcm.edu.vn

 Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.