Mã tuyển sinh: DHL

Cụm trường: Đại học Huế

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3529138.

Website: www.huaf.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015: 2.400

STT/ Ký hiệu trường

Tên trường/ Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu Trường đăng ký

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

 

 

2.400

DHL

Sô 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế. ĐT: (054) 3529138 Website: www.huaf.edu.vn

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.050

l Nhóm ngành: Công nghệ kĩ thuât

 

 

150

Công thôn

D510210

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Kĩ thuật cơ - điện tử

D520114

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

2 Nhóm ngành: Công nghệ chê biến và bảo quản nông sản thực phẩm

 

 

200

Công nghệ thực phâm

D540101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

3. Nhóm ngành: Quản lí tài nguyên và môi trường

 

 

250

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

4 Nhóm ngành: Trông trọt

 

 

350

 

Khoa học đất

D440306

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Nông học

D620109

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

5 Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y

 

 

350

Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thủ y)

D620105

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Thú y

D640101

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

6. Nhóm ngành: Thủy sản

 

 

250

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Quản lí nguồn lợi thủy sản

D620305

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

Lâm nghiệp

D620201

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

Lâm nghiệp đô thị

D620202

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Quản lí tài nguyên rừng

D620211

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

8 Nhóm ngành: Phát triên nông thôn

 

 

200

 

Khuyên nông (song ngành Khuyến nông - Phát triến nông thôn)

D620102

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Phát triên nông thôn

D620116

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

Đào tao liên thông trình đô từ cao đăng lên đai hoe chính quy:

100

 

 

 

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Chăn nuôi

D620105

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Quản lí đất đai

D850103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

 

 

Công thôn

D510210

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

 

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

250

 

Khoa học cây trồng

C620110

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

40

 

Chăn nuôi

C620105

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

60

 

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

60

 

Quản lí đất đai

C850103

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Sinh học, Hoá học

60

 

Công thôn

C510210

Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

* Đại học Huế có 8 trường đại học thành viên, 2 khoa trực thuộc và 1 phân hiệu là: Trường ĐH Khoa học (DHT), Trường ĐH Sư phạm (DHS), Trường ĐH Y Dược (DHY), Trường ĐH Nông Lâm (DHL), Trường ĐH Nghệ thuật (DHN), Trường ĐH Kinh tế (DHK), Trường ĐH Ngoại ngữ (DHF), Trường Đại học Luật (DHA), Khoa Giáo dục Thể chất (DHC), Khoa Du lịch (DHD) và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (DHQ).

- Đại học Huế tổ chức một Hội đồng tuyển sinh chung để tuyển sinh cho tất cả các trường thành viên, khoa trực thuộc và Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

- Vùng tuyên sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Đại học Huế sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Điểm trúng tuyên xác định theo ngành học. Riêng các Trường ĐH Khoa học, ĐH Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị có một số ngành tuyên sinh theo nhóm ngành: Điểm trúng tuyên xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi.

- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Trường Đại học Nông Lâm:

- Điếm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.